Latgales dati
Dzimis 1889. gada 15. februārī Rézekné notåra ģimené.
Jurists (Daugavpils apriņķa 1. iecirkņa miertiesnesis. Vienlaikus no 1921. g. 6. dec. darbojies par zv. advokåta S. Sireviča palîgu, no 1926. g. sept. par zv. advokåta E. Tomsona palîgu. 1931. g. 4. martå péc paša véléšanås atskaitîts no zv. palîgu skaita. )
izglītības darbinieks (1921 X–XII strådåjis par rezerves skolotåju Rézeknes skolu valdé – Molakolna (Målkalna) krievu pamatskolå Rudzåtu pag. Péc tam strådåjis par skolotåju krievu pamatskolås – 1922–24 Kaunatas pag. (Novinkas pamatskolå), no 1925 Jaunlatgales apriñ˚î (Punduros, Grincos). 1936) iecelts par Staru pamatskolas pårzini. Dzîvojis Gauru pag. Punduru stacijå. Par krievu pamatskolu skolotåju un pårzini strådåjis lîdz 1941 X. No 1943 X skolotåjs Rézeknes valsts krievu ģimnåzijå).
Liktenis nav zināms.
Miris.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 232.-233. lpp.