Latgales dati
Dzimis 1894. gada 10. augustā Kokmuižas pagastā.
Jurists (1921 V–XI jaunåkais (XI–XII vecåkais) tiesamatu kandidåts Latgales apgabaltieså. No 1922. g. 1. febr. zv. advokåta E. Tomsona palîgs Daugavpilî. No 1929. g. 27. febr. zv. advokåts; 1942. g. 28. jül. ieskaitîts zv. advokåtu skaitå, praktizéjis Daugavpilî).
Emigrējis uz Sanpaulu.
Miris.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 107. lpp.