Latgales dati
Dzimusi 1909. gada 13. jūlijā Daugavpilī.
Juriste (no 1932 strådåjusi par mašînrakstîtåju zv. advokåta M. Fleišmana kantorî, Latgales kopéjå slimokasé un Izglîtîbas min-jas Skolu departamentå. No 1937 strådåjusi zv. advokåta K. Zalkinda kantorî. Lîdz 1934 darbojusies LU ebreju sociålistisko studentu biedrîbå “Cukunft”. No 1940. g. 28. aug. zv. advokåta K. Zalkinda palîdze Rîgå.
1930 beigusi Daugavpils valsts ģimnåziju. No 1931 studéjusi tieslietas LU (beigusi 1937).
Mirusi.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 86. lpp.