Latgales dati
Dzimis 1889. gada 12. decembrī Minskas gub. Borisovas apr.
Jurists (No 1920 XI tiesamatu kandidåts Latgales apgabaltieså, strådåjis par izmekléßanas tiesnesi. No 1922. g. 26. apr. zv. advokåta E. Tomsona palîgs Kårsavå),
izglitibas darbinieks (1922–1927 strådåjis par skolotåju Kārsavas pilsétas žîdu vidusskolå, 1927–31 Rēzeknes V. Sevko krievu ģimnāzijå, 1929–1940 IX Rézeknes pilsétas krievu pamatskolå. No 1929 Rézekné darbojies LSCO krievu vienîbu vadîbå. 1940 IX–1941 VIII Rézeknes valsts vidusskolå, no 1941 IX Rézeknes komercskolå, no 1942 VIII Rézeknes krievu ©imnåzijå, no 1944 VIII Rézeknes krievu vidusskolå. No 1947 bijis pasniedzéjs Rézeknes pedagoģijas skolå, no 1950 skolotåjs Rézeknes 2. vidusskolå, no 1951 Greiškånu septiñgadîgajå skolå, no 1954 Makašénu septiņgadîgajå skolå, 1954–55 Rézeknes 3. vidusskolå,)
Miris 1977. gada 5. augustā Rēzeknē.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 218. lpp.