Latgales dati

1939. gada 16. septembris

Šī datuma preses ziņa.
Universitātē, pēc sekmīgiem konkursa pārbaudījumiem, no valsts austrumu daļas uzņemti šādi jauni studenti:
Filoloģijas un filozofijas fakultātē:
Pēteris Armanovs, Pēteris Bernāns, Agnese Cakule (1919.02.15-?), Margarieta Deksne ( 1921.04.30-?), Viktors Mundurs (1914.06.11), Pēteris Ručs, Lidija Ševeie (1921.12.01, Briģu pag.-?), Tekla Škapare, J. Trizna, V. Urtāns, R. Volonte, V. Vonogs un V. Pozņaks;
inženierzinātņu fakultātē:
J. Baško, M. Mukāns, A. Vaičulis, P. Cerņavskis, A. Paulis, V. Latišenko, B. Povarniks, K. Vylcāns un kulturtechniskā nodaļā B. Pudāns;
ķīmijas fakultāte: J. Savickls; farmācijas nodaļā:
V, Bartaševičs, L. Malnaca un V. Vogule;
matemātikas un dabas zinātņu fakultātē: matemātikas nodaļā:
K. Gailums, M. Masaļskis un J. Snipe; dabas zinātņu nodaļā J. Jurčs un A. Zurkovskīs;
mechanikas fakultātē:
J. Guitāns, A. Kalnačs un St. Lapinskis;
medicīnas fakultātē: V. Cunska; zobārstniecības
nodaļā: V. Ondzule;
tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē: tautsaimniecības nodaļā
K. Aiipurs, J. BlusanoviČs,
K. Gailums, VI. Jaunzems, V. Kallnka, St. Klincāns, A. Kokars, E. Kuiners, St Loēmelis, St. Pīterans, D. Počs, G. Pokrovskis, P. Punculis, St. Rubuls, J. Rusecka. St Silavs, J. Sosņickis;
tieslietu zinātņu nodaļā — F. Ankipāns. VI. Bernā ns, L. Bojārs, M. Dumārovs, J. Grebežs, Fr.Ļaksa, A. Kiucāns, J. Liumans, D. Malinovskis. R. Massals, A. Oleohno, J. Pēlis, St. Pizičs, K. Rauda. L. Voitāne un A. Zagorskis;
R. - ka to ļ vteoloģijas fakultātē:
B. Baginskis, P. Buļs, J. Broks, A. Cirss, J. Gaspars, A. Gertmans. J.Jaškovičs, P. Jonins, St Kampāns, St Kivlāns, J. Lapkovskis. Z. Molēns, VI. Orups, B. Samovīčs un P. Vucins;
Lauksaimniecības akadēmijas lauksaimniecības fakultātē: X Bukšina, A. Eljasans, P. Gaisiņs, V. Kurais», St Lebedevs, St Prīmanis. T. Ruienīca, M.
Trolnikovs un A. Vovers;
mežniecības fakultātē: E. Petrovskis, A. Pilsenīks. J. Saksons, St Vuļs, J. VeikŠāns un V. 2ukovskis.

Atsauces
  • “Jauni studenti no valsts austrumu daļas.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 16. septembris.