Latgales dati

1765. gada 30. septembris

Pēc vecā stila 1765. gada 19. septembrī
Manifesta nosaukums originalvalodā: «Манифест о генеральном размежевании земель во всей империи с приложением генеральных правил, данных Межевой комиссии и высочайше утверждённого реестра о ценах на продажу земель в губерниях и провинциях».
Manifests uzdeva "nodibināt mieru un katra ipašnieka tiesības un drošību muižās".
Ģeneralmērīšana Latgalē norisinājās 1784. gada pavasarī. Tos var dēvēt par pirmajiem "mērnieku laikiem" Latgalē.
Datus ievāca no mužniekiem bez īpaša pārbaudes.Ģenerālmērīšanas materiālos ietvertas ziņas kā par Latgales laukiem, tā arī par pilsētām. Galvenais materiālu saturs bija dati par zemes platību, iedzīvotāju skaitu, sadalījumu kārtās, konfesijām, nodarbinātību; tāpat arī ziņas par zemniekiem valsts un privātmuižās, to skaitu, nodevām, klaušām utt.
Muižu inventāri sastādīti poļu, bet ģenerālmērīšanas akti — krievu valodā. Latgales 10 muižu inventārus un ģenerālmērīšanas 4 novadu aprakstus analizējis un izdevis B. Brežgo 1943. gadā Daugavpilī grāmatā «Latgolas inventāri un ģenerālmēreišonas zemu aproksti 1695.—1784.».

Atsauces
  • Daukšs, B. “PIrmie "mērnieku laiki" Latgalē.” Grām.: Dabas un vēstures kalendrārs 1984. gadam. Rīga, 1983. 145.-147.lpp.