Latgales dati

2019. gada 18. decembris

2019. gada 18. decembrī Daugavpils Universitātes (DU) Matemātikas promocijas padomes atklātā sēdē, Daugavpilī, ANITA KIRIČUKA aizstāvēja promocijas darbu "Planāru sistēmu ar parametriem atrisinājumi" matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Oficiālie recenzenti:
Prof. Yuriy Rogovchenko, University of Agder (Norvēģija);
Profesore, Dr.math. Inese Bula (Latvijas Universitāte);
Asoc. prof., Dr.math. Natālija Sergejeva (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Atsauces