Latgales dati

1919. gada 9. decembris

Sastādīta trešā Pagaidu valdība (Ministru kabinets), vadītaks. K.Ulmanis. Valdības deklarācijā minēta vairākkart Latgale:
"Eewehrojot Latwijas leelakàs daļas atbrihoşchanu, lai jo drihs waretu şanahkt Şatwerşmes Şapulze, waldiba, tieatlaidigi
strahdadama pee Latgales atbrihwoşchanas, tomehr jau tagad warès walsts isbuhwes un nostiprinaşchanas darbeem peegreestees dauds plaşchakâ mehrâ, nekà tas lihds şchim bija eeşpehjams",
"Latgales atbrihwoşchanu waldiba usşkata par şwarigu un neatleekamu usdewumu. Taî paşchâ laikâ waldibai naw nekahdu
agreşiwu nodomu pret Kreewijas teritoriju, neds wehleşchanàs eejauktees wiņas eekşchejâs darişchanâs."
Valdības darbības laiks - 09.12.1919. – 11.06.1920.

Atsauces
  • “Valdibas deklarācija.” Valdības Vēstnesis. 1919. 9. decembris.