Latgales dati

1994. gada 25. janvāris

Noteikts pierobežas režīms Latgales teritorijā:
- Balvu rajonā: Baltinavas, Briežuciema, 2īguru, Vecumu, Medņevas un Šķilbēnu pagastā;
- Daugavpils rajonā: Subates lauku teritorijā, Bebrenes, Demenes, Eglaines, Kalkūnes, Laucesas, Līdumnieku, Medumu, Pils-kalnes,_ Salienas, Skrundalienas, Sventes, Sēderes un Vecsalienas pagasta;
- Krāslavas rajonā: Asūnes, Bērziņu, Indras, Kalniešu, Kaplavas, Krāslavas, Ķepovas, Piedrujas, Robežnieku, Svariņu un Šķaunes pagastā;
- Ludzas rajonā: Blontu, Briģu, Ciblas, _Goliševas, Istras, Lauderu, Līdumnieku, Malnavas, Miglinieku, Mērdzenes, Mežvidu, Nirzas, Pasjenes, Pušmucovas, Salnavas un Zaļesjes pagastā un Zilupes pilsētā.

Atsauces