Latgales dati

2011. gada 20. decembris

Viļņas Pedagoģiskajā universitātē (Lietuvas Republika) Ilze Šenberga aizstāvēja promocijas darbu „Vēstures mācības Latvijas vispārizglītojošās skolās 20. gs. 20.–30. gados: organizācija, saturs, metodes” sociālo zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Ar promocijas padomes lēmumu Ilzei Šenbergai piešķirts doktora zinātniskais grāds sociālajās zinātnēs.