Latgales dati

2011. gada 2. marts

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī promocijas darbu pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv DU docētāja Inta Ostrovska. Tēma: „Latvijas iedzīvotāju izglītība sociālas audzināšanas kontekstā” Zinātniskais vadītājs: profesors Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs. Promocijas darba recenzenti: Dr. paed., profesore Baiba Briede (LLU),
Dr. paed., asoc.prof. Irēna Katane (LLU), Dr. habil. paed., prof. Irēna Žogla (LU).

Atsauces