Latgales dati

2006. gada 15. septembris

DU Literatūrzinātnes promocijas padomes sēdē promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. filol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv DU docētāja ALĪNA ROMANOVSKA. Temats: “Antona Austriņa proza Eiropas literārajā telpā”.
Recenzenti: Dr.philol., Latvijas Universitātes profesore Ausma Cimdiņa, Dr. habil. philol., Liepājas Pedagoģijas akadēmijas profesors, akadēmiķis Benedikts Kalnačs, Dr. philol., DU asociētā profesore Elīna Vasiļjeva.
Turpat promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. filol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv DU docētāja INGRĪDA KUPŠĀNE. Temats: “Emigranta apziņas modeļi: G. Janovskis un G. Gazdanovs”.
Recenzenti: Dr. habil. filol. Vera Vāvere, Dr. filol., Latvijas Universitātes asoc. prof. Viesturs Vecgrāvis, Dr. filol., DU asoc. prof. Anna Stankeviča.

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2006. 10. jūlijs: 13 (326).