Latgales dati

1994. gada 21. jūnijs

Promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai Latvijas Universitātē aizstāv Daugavpils Pedagoģiskā institūta docētāja Vilma Šaudiņa. Tēma "Lituānismi dažās Lietuvas pierobežas sēliskajās izloksnēs (Aknīste, Gārsene, Laši, Prode)". Darba zinātniskā vadītāja dr.hab.philol. M.Rudzīte, recenzenti dr.habil.philol. A.Breidaks, dr.habil.philol. B.Laukmane, dr. philol. L.Balode.

Atsauces
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 277.lpp.