Latgales dati

2002. gada 26. marts

Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas promocijas padomes atklātā sēdē promocijas darbu mākslas doktora (Dr. art.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv Daugavpils Universitātes docētāms, mūziķis ĒVALDS DAUGULIS. Tēma: “Harmonijas mācības evolūcija 20. gadsimtā un mācību satura intensifikācija Latvijā”. Promocijas darba recenzenti: Dr. art. Zane Gailīte; Dr. art. Marts Humals, Dr. habil. art. Jānis Torgāns.

Atsauces