Latgales dati

2008. gada 30. maijs

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares Promocijas padomes sēdē promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv VALENTĪNS LUKAŠEVIČS. Temats: “Latgaliešu 20. gadsimta proza Latgales literārajā telpā”. Recenzenti: prof. Dr. philol., A. Cimdiņa (Latvijas Univeristāte), asoc. prof. Dr. philol. V. Vecgrāvis (Latvijas Univeristāte), asoc. prof. Dr. philol. E. Vasiļjeva (Daugavpils Universitāte).

***
Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes sēdē promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv ŽANS BADINS.
Temats: “Latvija krievu literatūrā (1901 – 1940)”. Recenzenti: akadēmiķe Dr. habil. philol. Vera Vāvere (LZA), prof. Dr. philol. Ludmila Sproģe (Latvijas Universitāte), prof. Dr. philol. Aleksandrs Belousovs (Sanktpēterburgas Valsts kultūras un mākslas universitāte).

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2008. 12. maijs, Nr.9 (364).