Latgales dati

2006. gada 29. augusts

Daugavpils Universitātes (DU) Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī promocijas darbu promocijas darbu “Jauniešu neformālā izglītība Latvijā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv MĀRĪTE KRAVALE. Oficiālie recenzenti: Helena Geretsone, profesore, Ph.D., (ASV); Irina Maslo, profesore, Dr. habil.paed. (LU); Aleksandra Šļahova, profesore, Dr.paed. (DU).

Turpat tiek aizstāvēts arī RUDĪTES GRABOVSKAS promocijas darbs “Ilgtspējības principa īstenošana skolotāju izglītībā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Oficiālie recenzenti: Kerola Fortino, profesore, Ph.D., (ASV); Rasma Garleja, profesore, Dr. habil. paed. (LU); Jeļena Davidova, profesore, Dr.paed. (DU).