Latgales dati

2008. gada 18. decembris

Latgales kultūrvēsturiskajā teritorijā atrodas divas republikas pilsētas - Daugavpils (daļēji) un Rēzekne un novadi:
- Aglonas novads: Aglonas pagasts, Grāveru pagasts, Kastuļinas pagasts, Šķeltovas pagasts.
- Baltinavas novads
- Balvu novads: Balvu pagasts, Balvu pilsēta, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Krišjāņu pagasts, Kubuļu pagasts, Lazdulejas pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Vīksnas pagasts.
- Ciblas novads: Blontu pagasts, Ciblas pagasts, Līdumnieku pagasts, Pušmucovas pagasts, Zvirgzdenes pagasts.
- Dagdas novads: Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pilsēta, Dagdas pagasts, Ezernieku pagasts, Konstantinovas pagasts, Ķepovas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts.
- Daugavpils novads (Daugavas labajā krastā):
Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Dubnas pagasts, Kalupes pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, Vaboles pagasts, Višķu pagasts.
- Kārsavas novads: Goliševas pagasts, Kārsavas pilsēta, Malnavas pagasts, Mērdzenes pagasts, Mežvidu pagasts, Salnavas pagasts.
- Krāslavas novads (novada lielākā daļa Daugavas labajā krastā): Aulejas pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Krāslavas pagasts, Kombuļu pagasts, Krāslavas pilsēta (daļēji), Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Ūdrīšu pagasts.
- Krustpils novads: Atašienes pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Mežāres pagasts, Variešu pagasts, Vīpes pagasts.
- Līvānu novads: Jersikas pagasts, Līvānu pilsēta, Rožupes pagasts, Rudzātu pagasts, Sutru pagasts, Turku pagasts.
- Ludzas novads: Briģu pagasts, Cirmas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Ludzas pilsēta, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Rundēnu pagasts.
- Preiļu novads: Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Preiļu pagasts, Preiļu pilsēta, Saunas pagasts.
- Rēzeknes novads: Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Maltas pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts.
- Riebiņu novads: Galēnu pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts.
- Rugāju novads: Lazdukalna pagasts, Rugāju pagasts.
- Varakļānu novads: Murmastienes pagasts, Varakļānu pagasts, Varakļānu pilsēta.
- Vārkavas novads: Rožkalnu pagasts, Upmalas pagasts, Vārkavas pagasts.
- Viļakas novads: Kupravas pagasts, Medņevas pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Vecumu pagasts, Viļakas pilsēta, Žīguru pagasts.
- Viļānu novads: Dekšāres pagasts, Sokolku pagasts, Viļānu pagasts, Viļānu pilsēta.
- Zilupes novads: Lauderu pagasts, Pasienes pagasts, Zaļesjes pagasts, Zilupes pilsēta.
Daļēji Latgalē atrodas arī republikas pilsētas Jēkabpils teritorija (Daugavas labajā krastā) un Madonas novads (Barkavas pagasts).