Latgales dati

2006. gada 2. novembris

Ar to dabas parks „Rāzna” pārtop par Latvijas nacionālo parku - Rāznas nacionālais parks (RNP), kas ir platības ziņā otra lielākā (pēc Gaujas Nacionālā parka) valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks ir izveidots, lai saglabâtu Rāznas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskâs un ainaviskās vērtības.
2007. gada 1. janvārī stājās spēkā Rāznas nacionālā parka likums.
Publicēts "Latvijas Vēstnesī" 15.11.2006.